Oferta

Zachęcam do zapoznania się z moją szeroką ofertą.

OFERTA DLA PACJENTÓW

Świadczę usługi medyczne w zakresie:

1.    badania pracowników: wstępne, okresowe, kontrolne,
2.    badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii
3.    badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczki zdrowia, orzeczenia lekarskie),
4.    badania do zezwolenia na posiadanie broni,
5.    lekarz sądowy.

 

1.    Badania pracowników – wstępne, okresowe, kontrolne

Do przeprowadzenia badania niezbędny jest dokument tożsamości oraz  skierowanie od pracodawcy określające stanowisko pracy i ewentualne narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia. Badania wykonywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich  wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn.zm.). Lekarz określa czy istnieje potrzeba wykonania dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych w zależności od wskazanych narażeń na czynniki szkodliwe i uciążliwe określone w skierowaniu od pracodawcy zgodnie ze wskazówkami metodologicznymi stanowiącymi załącznik do w/w rozporządzenia. Koszt badań jest określony w umowie zawartej między lekarzem a pracodawcą.

 

2.    Badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii

Kandydaci na kierowców i kierowcy wszystkich kategorii poddawani są badaniom w gabinecie lekarskim.
Badanie przeprowadzane jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Na badanie należy się zgłosić z dokumentem tożsamości i z ewentualnym posiadanym prawem jazdy. Osoby chorujące na padaczkę lub cukrzycę zgłaszają się z kartą diabetologiczną lub neurologiczną, która stanowi załącznik do w/w rozporządzenia wydaną przez lekarza specjalistę – diabetologa lub neurologa. Badanie poziomu cukru we krwi wykonywane jest w gabinecie. Kandydaci na kierowców i kierowcy kategorii C, C+E, D, D+E podlegają obligatoryjnie konsultacji okulistycznej.

Koszt badania lekarskiego wynosi 200 zł (okreśłony w § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.)

Ponadto wykonuję badania kierowców wykonujących transport drogowy, kierujących samochodami służbowymi, kierowców taksówek osobowych, instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych po okazaniu wyników wymaganych konsultacji specjalistycznych.

 

3.    Badania do celów sanitarno – epidemiologicznych

Badania przeprowadzane są na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Badaniem obligatoryjnym jest trzykrotne badanie kału na nosicielstwo, które można wykonać w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Wodnej 40 lub Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 10. Pacjenci powinni zgłosić się z wynikami badania kału na nosicielstwo lub książeczką sanitarno – epidemiologiczną z wpisanymi tymi badaniami przez stację sanitarno – epidemiologiczną. Po  przeprowadzonym badaniu pacjent otrzymuje orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologocznych oraz wpis do książeczki sanitarno – epidemiologicznej. Koszt badania lekarskiego, wydania orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz wpis do książeczki sanitarno – epidemiologicznej wynosi 50 zł.

 

4.    Badanie do zezwolenia na posiadanie broni

Badania osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni lub posiadających broń reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. Pacjent zgłaszający się na badania powinien posiadać dokument tożsamości, wynik konsultacji przeprowadzonej przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do posiadania broni, wynik konsultacji okulistycznej oraz do wglądu orzeczenie z badania psychologicznego. Koszt badania i wydania orzeczenia wynosi 130 zł.

 

5.    Lekarz sądowy

Badanie przeprowadzane przez lekarza sądowego ma na celu określenie zdolności lub niezdolności osoby wezwanej przez organ uprawniony do uczestnictwa w postępowaniu. Pacjent zgłaszający się na badanie powinien posiadać dokument tożsamości, wezwanie wystawione przez organ uprawniony zawierające nazwę organu, sygnaturę akt oraz aktualną dokumentację medyczną lub/i druk o czasowej niezdolności do pracy. Po przeprowadzonym badaniu wystawiam stosowne zaświadczenie, które należy przedstawić organowi wzywającemu. Zgłaszający się nie ponosi kosztów badań.

 

OFERTA DLA PRACODAWCÓW

Przeprowadzam badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69 poz. 332 z późn.zm.) oraz Kodeksem pracy. Podstawą do wykonania w/w badań jest pisemna umowa zawarta między pracodawcą a lekarzem (art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy). Oferuję również uczestnictwo w komisjach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.